Regulamin konkursowy Facebook

AZYMUT z siedzibą ul. Corazziego 4 lok. 12, 00-087 Warszawa

 

Konkurs przeprowadzany jest z użyciem serwisu Facebook na stronie profilu firmy Azymut


https://www.facebook.com/eAzymut

 

z uwzględnieniem misji Facebook, jaką jest umożliwianie ludziom budowania społeczności

i zbliżania ich do siebie, w jakiej AZYMUT chce brać udział

oraz ma na celu promocję firmy AZYMUT.

 

 

Postanowienia ogólne

 

 1. 1. Organizatorem konkursu jest AZYMUT, z siedzibą ul. Corazziego 4 lok. 12, 00-087 Warszawa, NIP: 524-106-29-79 (zwany dalej "Organizatorem").
 2. 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. 3. Konkurs prowadzony jest na stronie Facebook na zasadach serwisu Facebook. Dotyczy to w szczególności ogólnych zasad przeprowadzania konkursów oraz zasad obowiązujących użytkowników kont Facebook.
 4. 4. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za błędy w działaniu serwisu Facebook, za szkodliwe działania osób trzecich czy za działania uczestników niezgodne z zasadami Facebook, w szczególności szkodzące przebiegowi Konkursu.
 5. 5. O okresie przeprowadzenia Konkursu, wymaganej od uczestników aktywności, czyli o tym, co należy zrobić, aby mieć szansę na wygranie Konkursu oraz o terminie rozstrzygnięcia Konkursu informuje Post główny o Konkursie. Dopuszczalne są zmiany zasad/zasady dodatkowe do opublikowanego Konkursu, pod warunkiem udostępnienia ich przez Organizatora w formie komentarzy pod Postem głównym w trakcie trwania Konkursu.
 6. 6. O nagrodzie/nagrodach konkursowych informuje Post główny Konkursu. Organizator może w Konkursie również przewidzieć nagrody uznaniowe. Nagrody są rzeczowe, określane przez Organizatora jednoznacznie i nie podlegają wymianie na środki pieniężne ani inne rzeczy.
 7. 7. Zwycięzca może zrzec się nagrody – w przypadku takim nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 8. 8. Przekazanie nagrody odbywa się w uzgodnieniu ze zwycięzcą/uczestnikiem konkursu, w szczególności osobiście w siedzibie Organizatora najdalej do 30 dni od ogłoszenia zwycięzców. Przekazanie nagrody może odbyć się także drogą wysyłkową (wysyłka na terenie Polski na koszt Organizatora). W celu przekazania nagrody możliwy jest kontakt z uczestnikiem w szczególności za pośrednictwem serwisu Facebook oraz form innych, jak: e-mail, poczta, kurier, telefon – zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestnika.
 9. 9. Organizator wybiera zwycięzcę Konkursu, jak również przyznaje ewentualne nagrody uznaniowe, w drodze ocen wykonania zadania z uwzględnieniem w szczególności ogłoszonych kryteriów, w tym kreatywności, inwencji twórczej, czy wartości artystycznej. Organizator nie przeprowadza losowania w Konkursie i tym samym Konkurs nie podlega ustawie o grach hazardowych.

 

Warunki udziału w konkursie

 

 1. 1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, konsumenci w rozumieniu art. 221 ustawy – Kodeks Cywilny, posiadające aktywne i zweryfikowane przez Facebook konto w serwisie Facebook.
 2. 2. Uczestnik konkursu bierze udział w konkursie zgodnie ze swoją wolą i samodzielnie poprzez własne konto użytkownika Facebook zamieszczając komentarz pod Postem o Konkursie.
 3. 3. Nie jest dopuszczalne branie udziału w konkursie za pośrednictwem kont innych użytkowników serwisu Facebook.
 4. 4. Uczestnik Konkursu może wziąć udział w konkursie jedynie poprzez zamieszczenie komentarza w odpowiedzi na Post główny o Konkursie. (Polubienie i udostępnianie nie jest obowiązkowe).
 5. 5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

 

Ochrona danych osobowych, prawa do własności intelektualnej i kwestie podatkowe

 

 1. 1. Organizator przetwarza dane osobowe w procesie przeprowadzania Konkursu za zgodą uczestników Konkursu i tylko na potrzeby Konkursu, jego oceny i rozstrzygnięcia oraz informacji o przyznaniu i w celu przekazania nagród.
 2. 2. Przetwarzanie danych osobowych koniecznych do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ewentualne rozliczenia podatkowe regulują przepisy prawa ogólnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. 3. W Konkursie zastosowanie mają zasady Facebook dotyczące praw autorskich do własności intelektualnej, w tym w zakresie wykorzystywania treści tworzonych i udostępnianych przez użytkowników.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. 1. Wszelkie uwagi czy reklamacje muszą być zgłaszane pisemnie w trakcie przeprowadzania Konkursu.
 2. 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy – Kodeks cywilny i stosowne do przedmiotu sprawy przepisy prawa ogólnego.
 3. 3. Spory odnoszące się do Konkursu w miarę możliwości rozpatrywane będą polubownie przez Organizatora bądź przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

 

Konkurs nie został zorganizowany ani nie jest administrowany, popierany czy sponsorowany przez Facebook. Facebook.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją Konkursu na łamach Serwisu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.